domingo, 22 de marzo de 2015

Seeds Of Peace II

­­PEACE                                                                             Paz
If we must celebrate the Day of Peace,                       Se imos celebrar o día da paz
We first should define what peace is.                       Definindo tal palabra teremos que comezar.

‘Is peace the absence of wars, dad?’                     “¿É a paz a ausencia de guerras, papa?”
The innocent child to his father asks.                       O neno inocente pregunta ó seu pai.
‘You are not far from right’, says the man;             “non estás lonxe da verdade”, dí o home;
‘But many more things come to my mind.             “Pero moitas outras cousas me fas pensar.
Peace is, my darling, the absence of fights;            Paz é, meu neno, a ausencia de violencia;
But battles there are of many kinds,                       pero moitos otros tipos de batallas hai,
Which are not often named like that.                     Ás que non lles damos nome tal.

Or isn't it brutality that many children die                 ou non é brutalidade que moitos nenos morran
For war, disease or often  they starve,                    por guerras, enfermidade ou mesmo de fame,
While a few people in the world                               mentres unha pouca xente no mundo,
Feel only happy when they have vast amounts?       só sente felicidade acumulando fortunas grandes?                                                                                                                                                                                                              
And the more they have, more they want               e canto máis teñen, máis parecen necesitar
Because whatever the total, it’s never enough.       Pois nunca lles parece suficiente
                                                                             Por moito que cheguen a xuntar.
Or isn't it violence that the power we bestow        ¿E non é violencia que o poder que outorgamos                                                                                                                     
Our representatives in the polls                                os nosos representantes nas urnas
Comes against us in the form of a law,                     se vólva contra nos en forma de lei,
Which, instead of protecting us from the powerful,   que, en vez de nos protexer fronte ós Poderosos,
                                                                                           
Grants them absolute power upon us,                      concédelles a estes poder absoluto sobre nos;
Protecting their property and investments             protexendo as súas propiedades e inversións,
Even if the humble are left with none,                  ainda que os humildes se queden sen nada,
Paying with sheer treason the confidence            pagándonos con pura traición a confianza
On them laid by their employers and voters?’     que neles puxemos os votantes nas eleccións?”

Or isn't it injustice, a small thief for a piece of bread,   ¿Ou non é inxustiza que un pobre que roube pan,
                                                                                        
Going to prison for years long                                    vaia ó cárcere por longos anos
While authorities stealing from us millions,           mentres as autoridades que nos rouban millóns
Hardly ever pay their wrong?’                                    case nunca pagan pola súa infracción?”

‘So, father, are we at war?’                                       “Entón, meu pai ¿estamos en guerra ou non?
‘Not at war, my child,                                                   “Non en guerra, fillo, non,
But for many things we must peacefully fight.   Pero por moitas cousas temos que loitar.
Peace won’t be complete until we have                A paz non sera completa ata que teñamos
Justice, freedom and equality                                    xustiza, liberdade e igualdade
Which we must get                                                         que debemos conseguir
Through solidarity and respect                                   mediante a solidariedade e o respecto
Among all the members of a society                       entre todos os membros de cada sociedade
Among all the societies in the world.                       Entre todas as sociedades do mundo.

Arturo Neira (English Teacher)  Written last year for Day of Peace.

No hay comentarios:

Publicar un comentario